Lotteriskatt erfarenhet för 55085

SOU Avsnitt 4. För att motverka spelberoende lämnar FHI i sin rapport ett förslag till handlingsprogram för åren — Enligt myndigheten kan spelberoende betraktas som ett folkhälsoproblem varför det krävs breda samhällsinsatser och inte enbart individinriktade åtgärder. FHI föreslår bl. Myndigheten föreslår vidare riktade åtgärder mot barns och ungdomars problemspelande i form av bl. Skälen för regeringens bedömning: Statens folkhälsoinstitut har presenterat en rad intressanta förslag och regeringen avser att bereda dessa vidare. Bedömningen är emellertid redan nu att ökade insatser i syfte att förebygga och motverka negativa sociala konsekvenser av spelandet kommer att krävas i framtiden. Regeringen avser att ge stöd till inrättandet av kunskapscentra i Malmö, Göteborg och Stockholm i enlighet med FHI:s förslag.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utredningsuppdraget Fortsättningsvis har bolaget verksamhet i bl. Bestferma spel med pengar. Denna framtid faktor har föranlett vissa delstater att implementera en speciell skatt på drickspengarna. Kontra bakgrund härav lade lotteriutredningen fram en principförslag om en monopolisering bruten spelautomat- branschen innebärande att automatspel ej skulle få anordnas med andra spelautomater ännu sådana som tillhandahölls av en statligt spelautomatföretag. I dessa fall berättigar ej den aktuella spelrundans insatser mot avans. Dr Schmitt von Sydow beskrev fyra alternativ som var för sig kunde bli föremål för fortsatt engagemang.